Bảng khảo sát công ty Saphias

NVKD quản lý
Tên cửa hàng
Địa chỉ cửa hàng
Địa chỉ cụ thể
Họ tên chủ cửa hàng
Số điện thoại
Thuộc nhà phân phối quản lý (nếu có)
Thương hiệu chính (Saphias/ Kitaco/ Khác)
Năm bắt đầu làm đại lý sản phẩm công ty
Tình trạng kệ trưng bày
Biển hiệu
Ngành hàng đại lý kinh doanh chính
Phân loại đại lý theo doanh thu/ tháng
Doanh thu trung bình hàng công ty/ tháng
Đề xuất/ lưu ý bổ sung